Spoločnosť Cepos s.r.o.

Logo

Zamestnávateľ je v záujme zaistenia predchádzania požiarov povinný dodržiavať povinnosti ustanovenia Zákona NR SR č. 314/2001 a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené v Zákone NR SR č. 124/2006 Z.z.

Rozsah týchto povinností je rozsiahly a kladie na zamestnávateľov vysoké nároky na technické a legislatívne informácie, ktoré sa neustále menia. Pre úspešné zavedenie fungujúceho systému riadenia PO a BOZP vo Vašej organizácii nestačí všetko ponechať na zamestnávateľovi a technikovi PO a BOZP, ale je nutné zabezpečiť riadenie PO a BOZP celým pracovným kolektívom od riadiacich až po ostatných zamestnancov.

Mapa

Pre zvládnutie týchto povinností Vám ponúkame komplexné riešenie v oblasti PO a BOZP.

Základná filozofia našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom čo najkvalitnejšie komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce. Pomôžeme Vám splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovanie zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Externé zabezpečovanie týchto služieb Vám prinesie úsporu času, zníži náklady, zabezpečí neustálu informovanosť a aktualizáciu dokumentácie v čo najvyššej kvalite.