Špecialista požiarnej ochrany

Špecialista požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
  • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii,
  • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
  • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
  • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • konzultácie pri riešení komplikácií a problémov pri realizácií a návrhoch stavieb,
  • vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
  • vypracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva,
  • poradenstvo pri výbere protipožiarnych zariadení (hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek, elektrickej požiarnej signalizácie a pod.).

Ďalšie činnosti spojené s vykonávaním zabezpečovania OPP:

  • predaj samočinných zatváracích zariadení, požiarnych uzáverov.