Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počet členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a v zmysle platných právnych predpisov (požiarny štatút, požiarne poriadky, požiarne poplachové smernice, evakuačný plán, vedenie požiarnej knihy, ...),
 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch a aktualizovanie vypracovanej dokumentácie,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi novoprijatých zamestnancov, ostatných zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pre požiarmi v mimopracovnom čase,
 • vykonávanie pravidelnej odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách,
 • príprava, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti ochrany pred požiarmi telefonicky, mailom, osobne.

Ďalšie činnosti spojené s vykonávaním zabezpečovania OPP:

 • predaj, revízie a opravy prenosných (pojazdných) hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, značenia pre OPP.