Technik BOZP

Technik BOZP: Bezpečnostno-technické služby v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • spracovanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (pravidelná ročná prehliadka, traumatologický plán, základné zásady pri zamestnávaní žien,...),
 • vykonávanie všeobecných školení zamestnancov z BOZP v predpísaných termínoch: vstupné školenie pracovníkov; periodické (opakované) školenia; mimoriadne, zvláštne a profesné školenia; školenia vedúcich pracovníkov; školenia zástupcov zamestnancov,
 • vypracovanie plánov všeobecných a odborných školení pracovníkov, plánov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a plánov lekárskych prehliadok a dohľad nad plánmi,
 • vykonávanie periodických previerok z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s upozornením na zistené nedostatky a s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (preventívna kontrolná činnosť),
 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch a aktualizovanie vypracovanej dokumentácie,
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o pracovnom úraze a oznamovaní ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovného úrazu, odborná pomoc pri odškodňovaní,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy a účasť pri kontrolách,
 • poskytovanie odborných konzultácií pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP,
 • vypracovanie posudzovania rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP,
 • poradenstvo v oblasti BOZP - telefonicky, mailom, osobne,
 • vypracovanie politiky BOZP v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z.z.,
 • vypracúvanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a v zmysle platných právnych predpisov (pravidelná ročná prehliadka, politika BOZP, traumatologický plán, základné zásady pri zamestnávaní žien, ...),
 • vykonávanie všeobecných školení zamestnancov z BOZP v predpísaných termínoch: vstupné školenie pracovníkov, periodické (opakované) školenia, mimoriadne, zvláštne a profesijné školenia, školenia vedúcich pracovníkov, školenia zástupcov zamestnancov, školenie vodičov referentských vozidiel,
 • vypracovanie plánov všeobecných a odborných školení pracovníkov, plánov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a plánov lekárskych prehliadok a dohľad nad plánmi,
 • vykonávanie periodických previerok z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s upozornením na zistené nedostatky a s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (preventívna kontrolná činnosť),
 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch a aktualizovanie vypracovanej dokumentácie,
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o pracovnom úraze a oznamovaní ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovného úrazu, odborná pomoc pri odškodňovaní (tlačivá pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, inšpektorát práce),
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy a účasť pri kontrolách,
 • poskytovanie odborných konzultácií pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP,
 • vypracovanie posudzovania rizík a návrh vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • poradenstvo v oblasti BOZP - telefonicky, mailom, osobne.

Ďalšie činnosti spojené s vykonávaním zabezpečovania BOZP:

 • odborné prehliadky vyhradených technických zariadení a školenia špeciálnych profesií,
 • odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení,
 • základné a opakované školenia viazačov bremien a obsluhovateľov zdvíhacích zariadení,
 • meranie chemických faktorov a hluku v pracovnom prostredí,
 • vypracovanie posudku o riziku chemických faktorov a o riziku pre hluk v pracovnom prostredí,
 • vypracovanie prevádzkového poriadku,
 • predaj značenia pre BOZP.